Page content

Lidmaatschapsvoorwaarden

Deze Lidmaatschapsovereenkomst is van toepassing op het gebruik van club.overgang.info hierna te noemen: “onze Website”, onze dienstverlening en eventuele aanbiedingen.

Door gebruik te maken van of van onze producten en/of diensten, aanbiedingen, nieuwsbrief, eigenschappen of andere andere mogelijkheden die wij bieden op onze Website (tezamen: onze “Internet Producten”) en/of onze Website accepteert u de bepalingen in deze Lidmaatschapsovereenkomst en erkent u juridisch gebonden te zijn en zult u zich ook op dezelfde wijze als of u deze overeenkomst zou hebben getekend hieraan houden.

In overeenstemming met Artikel 2 van deze Lidmaatschapsovereenkomst behouden we ons uitdrukkelijk het recht voor bepalingen te veranderen, toe te voegen of te verwijderen.

Wij raden u aan de Lidmaatschapsovereenkomst regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen. Door gebruik te maken van de Internet Producten en/of de Website na eventuele veranderingen zoals uiteengezet in Artikel 2 van deze Lidmaatschapsovereenkomst, bevestigd u dat eventuele veranderingen u ter hand zijn gesteld en accepteert u de veranderingen.

Indien u de gewijzigde Lidmaatschapsovereenkomst niet accepteert mag u de Internet Producten en/of de Website niet langer gebruiken en, indien nodig, op dat moment uw gebruikersaccount en/of abonnement opzeggen door onze klantenservice hierover schriftelijk (via e-mail) op de hoogte te stellen.

Artikel 1. Reikwijdte van de Lidmaatschapsovereenkomst

Tenzij anders bepaald is deze Lidmaatschapsovereenkomst van toepassing op uw gebruik van de websites die eigendom zijn en/of onder controle staan van Overgang.info, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 59857536 (“Overgang.info”) en onze Groepsmaatschappijen (tezamen: “Overgang.info”, “Club.overgang.info”, “Leden.overgang.info”, “Support.overgang.info” “wij”, “ons” of “onze”), inclusief zonder daartoe gelimiteerd te zijn www.overgang.info en iedere andere Nederlandse websites in ons eigendom en/of onder ons beheer nu en in de toekomst (tezamen: “Website”), en op alle Internet Producten die door ons worden aangeboden op onze Website nu of in de toekomst.

“Groepsmaatschappij” betekent iedere entiteit of persoon, die direct of indirect een controlerend belang heeft in, of eigendom is van Overgang.info.

Artikel 2. Uw gebruik van onze Website en Internet Producten

Tenzij anders aangegeven, verlenen wij u een niet-exclusief, niet overdraagbaar, gelimiteerd recht op toegang, gebruik en weergave van deze Website, het materiaal dat via de Website wordt aangeboden, en voor gebruik van de Internet Producten waarop u een abonnement hebt genomen en waarvoor u de van toepassing zijnde vergoedingen aan Overgang.info hebt betaald.

Deze licentie is slechts geldig voor uw persoonlijke, niet commerciële gebruik, en geldt slechts op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze Lidmaatschapsovereenkomst. Het is niet toegestaan om uw rechten en/of licentie met betrekking tot onze Internet Producten over te dragen aan derden. U begrijpt en accepteert dat uw abonnement op onze Internet Producten persoonlijk is en niet bestemd voor commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dat u uw account en wachtwoord doorgeeft aan derden. U bent verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van alle kosten die Overgang.info in rekening brengt voor de Internet Producten waarop u bent geabonneerd. Tevens bent u verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van alle kosten die Overgang.info u in rekening brengt voor de Aanbiedingen waarvan u gebruik maakt. Door een overeenkomst te sluiten met Overgang.info, bijvoorbeeld door het afsluiten van een abonnement op onze Internet Producten, garandeert u over een geldig e-mailadres te beschikken.

Door gebruik van de Internet Producten en/of de Website accepteert u de bepalingen van deze Lidmaatschapsovereenkomst en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Lidmaatschapsovereenkomst.

Indien u op enig moment in strijd handelt met de bepalingen in deze Lidmaatschapsovereenkomst, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om uw abonnement op onze Internet Producten en/of uw Account te annuleren of te beëindigen, en u de toegang en het gebruik van de Website (of een deel hiervan) en/of van onze Internet Producten te ontzeggen.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor deze Lidmaatschapsovereenkomst op enig moment aan te passen of de kosten verbonden aan onze Internet Producten te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele veranderingen van de Lidmaatschapsovereenkomst door een nieuwe versie van de Lidmaatschapsovereenkomst op de Website te plaatsen.

Een nieuwe of aangepaste versie van deze Lidmaatschapsovereenkomst is van kracht vanaf het moment dat de aangepaste versie op onze Website is geplaatst. U stemt ermee in dat een dergelijk of nieuwe of aangepast versie van de Lidmaatschapsovereenkomst u ter hand gesteld is en door u geaccepteerd is op het moment dat u na het plaatsen van de nieuwe of aangepaste versie van de Lidmaatschapsovereenkomst gebruikt maakt van de Website en/of van onze Internet Producten waarop u bent geabonneerd. Indien u de nieuwe of aangepaste versie van de Lidmaatschapsovereenkomst niet accepteert, bent u gerechtigd uw abonnement op de Internet Producten te beëindigen. U bent dan niet langer gerechtigd gebruik te maken van de website en/of de Internet Producten waarop u bent geabonneerd, u kunt uw abonnement beëindigen door schriftelijke mededeling (e-mail is voldoende) gericht klantenservice@overgang.info Indien van toepassing, vindt restitutie plaats zoals uiteengezet in Artikel 3 van de Lidmaatschapsovereenkomst.

Indien u zich niet houdt aan de bepalingen van deze Lidmaatschapsovereenkomst is Overgang.info gerechtigd om uw Account, alle door u ter beschikking gestelde informatie en bestanden die verband houden met uw Account met onmiddellijke ingang te deactiveren en te verwijderen. U begrijpt dat wij niet aansprakelijk zijn tegenover u of een derde voor de beëindiging of annulering van uw toegang tot of gebruik van onze Website en/of Internet Producten.

Indien u niet tevreden bent met onze dienstverlening en/of de beschikbaarheid van onze Internet Producten en/of Website is de beëindiging van uw abonnement en/of de opzegging uw Account uw enige remedie jegens Overgang.info. U bent gerechtigd uw abonnement op onze Internet Producten en /of uw Account te beëindigen zoals omschreven in artikel 5 van deze Lidmaatschapsovereenkomst.

Artikel 3. Kosten van de Internet Producten

Zodra u een abonnement afsluit op één of meer van onze Internet Producten, stemt u ermee in om:

de vaste en periodieke kosten (inclusief vooruitbetaalde abonnementskosten), belastingen, en overige kosten verbonden aan de Internet Producten te voldoen door middel van betaling met een geldige Credit Card (of een ander betaalmiddel dat door Overgang.info wordt geaccepteerd). Zoals uiteengezet in bepaling 1 van deze Lidmaatschapsovereenkomst behouden we ons het recht voor zowel de periodieke als eenmalige abonnementskosten van onze Internet Producten te verhogen, of additionele Internet Producten tegen betaling toe te voegen, wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen door een mededeling te plaatsen op de Website en/of op alternatieve wijze indien Overgang.info dit gepast acht (inclusief middels e-mail).

Indien u zich geabonneerd heeft op één of meer Internet Producten, zal betaling plaatsvinden door periodieke automatische afschrijving van uw creditcard, bankrekening (of een ander door Overgang.info geaccepteerde betaalmethode), het bedrag wordt afgeschreven aan het begin van iedere betaalperiode. Voor aanvang van een nieuwe abonnementsperiode kunt u gebruik maken van uw recht tot beëindiging van uw abonnement zoals uiteengezet in Artikel 5 van deze Lidmaatschapsovereenkomst.

De periodieke kosten van een nieuwe abonnementsperiode zijn in principe gelijk zijn aan de kosten in rekening gebracht in de voorafgaande periode, met uitzondering van de eerste betaling die kan afwijken. In geval u eerder gebruik gemaakt heeft van een abonnement voor een langere periode met vooruitbetaling van de kosten of indien u gebruik heeft gemaakt van een (tijdelijke) aanbieding kunnen de kosten afwijken.

Door gebruik van onze Internet Producten accepteert u deze Lidmaatschapsovereenkomst en geeft u toestemming voor de automatische betaling als uiteengezet hierboven. Indien betaling middels uw opgegeven betaalmethode tijdens de aankoop (creditcard, bankrekening of een andere betaaloptie) niet mogelijk blijkt te zijn behoudt Overgang.info zich uitdrukkelijk het recht voor om u toegang tot de Internet Producten onmiddellijk te beëindigen.

In geval u een abonnement voor een langere periode met vooruitbetaling van de kosten gekocht heeft of gebruik gemaakt heeft van de Internet Producten tegen een kortingstarief, zal uw abonnement automatisch verlengd worden tegen de standaardkosten en tevens voor een standaard periode. Indien u nogmaals gebruik wenst te maken van een abonnement voor een langere periode met vooruitbetaling van de kosten en deze nog steeds aangeboden, dient u uw huidige vooruitbetaald abonnement te beëindigen en een nieuw vooruitbetaald abonnement aan te schaffen.

In aanvulling op de periodieke en vaste abonnementskosten als uiteengezet hierboven, bent u verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op uw verbinding met het internet, de Website en met onze Internet Producten, inclusief voor (niet limitatief) alle telefoonkosten, kosten in rekening gebracht door de internet service provider, kosten van telefoon en computer, BTW en elke andere kosten die u maakt om toegang te krijgen tot de Internet Producten.

U garandeert dat uw gegevens die u aan Overgang.info heeft verstrekt voor uw gebruik van de Internet Producten accuraat en volledig zijn, hieronder inbegrepen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en betalingsgegevens (bijvoorbeeld, creditcard nummer en vervaldatum) verder verleent u ondubbelzinnig toestemming om uw gegevens te verstrekken aan derden ten behoeve van verificatie van deze gegevens, het uitvoeren van de betalingen, en ten behoeve van overige doelstellingen als uiteengezet in onze Privacy Policy (zie paragraaf 7 hieronder).

U garandeert dat uw verstrekte gegevens zult bijhouden en updaten om ze volledig en accuraat te houden. Indien u gegevens verstrekt die onwaar, inaccuraat, of onvolledig zijn of indien we een redelijk vermoeden hebben dat dit het geval is Overgang.info gerechtigd om gebruik van uw Account of de Internet Producten te beëindigen dan wel op te schorten, tevens behouden wij ons het recht voor u de toegang tot de Website of een deel hiervan te ontzeggen. U bent verplicht om uw profiel (toegankelijk via “Mijn Profiel” op de Website) regelmatig te raadplegen en zonodig te updaten.

U bent volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien uw account gebruikt wordt door een derde zonder uw toestemming of indien u vermoedt dat dit het geval is. Tevens dient u ons onmiddellijk te informeren in geval uw creditcard gegevens of creditcard gegevens van een derde door iemand gebruikt worden die hier geen toestemming voor heeft verkregen. In alle hierboven beschreven gevallen bent u volledig aansprakelijk voor elk ongeautoriseerd gebruik van de Internet Producten waar u geabonneerd op bent tot 72 uur nadat u onze klantenservice schriftelijk (e-mail is voldoende) hebt geïnformeerd. In geval uw creditcard verloopt, door de bank wordt geblokkeerd, verloren is gegaan of gebruikt wordt zonder uw toestemming, dient u onze klantenservice hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en via uw Account op de Website een alternatieve betaalmanier te selecteren, of geldige creditcardgegevens in te voegen. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw Account. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle betalingen die gedaan zijn via uw creditcard ook door een derde partij zonder uw toestemming.

In geval dat wij uw abonnement op onze Internet Producten voor het einde van de toepasselijke periode beëindigen wegens:

(i) het feit dat u niet voldoet aan één van de criteria en beperkingen (demografisch, geografisch, gezondheid of andere vergelijkbare criteria) verband houdende met gebruik van de Internet Producten en/of de Website; of (ii) enig ander handelen in strijd met deze Lidmaatschapsovereenkomst door u; bent u verplicht zowel de vaste kosten (vaste abonnementskosten) als de periodieke kosten (maandelijkse abonnementskosten) voor de relevante periode volledig te voldoen.

Behoudens in de drie hieronder opgesomde gevallen komen alle periodieke en vaste betalingen betaald aan Overgang.info niet voor restitutie in aanmerking.

In het geval u gebruik maakt van de Internet Producten via een “kwartaal plan of jaarplan” (bijvoorbeeld een 3 maanden plan) en u voor het einde van de periode de overeenkomst wil beëindigen dan zal Overgang.info overgaan tot terugbetaling van het verschil tussen het bedrag dat u betaald heeft en het bedrag dat u betaald zou hebben indien u via een standaard abonnement gebruik van de Internet Producten zou hebben gemaakt.

In geval Overgang.info uw abonnement beëindigt omdat u niet voldoet aan de bovengenoemde criteria dan zal Overgang.info overgaan tot terugbetaling naar rato van het gedeelte dat u reeds gebruikt heeft. Internet Producten, restitutie zal plaatsvinden met het beleid dat Overgang.info op dat moment heeft.

In geval Overgang.info uw abonnement beëindigt (dus niet in de gevallen indien u zelf uw abonnement beëindigt) voor het einde van de periode waarvoor u betaald heeft zal Overgang.info het teveel betaalde pro rata vergoeden.

Artikel 4. Recht tot annulering

Binnen 30 kalenderdagen na afsluiten van een abonnement op één of meer Internet Producten bent u gerechtigd dit abonnement schriftelijk te annuleren (e-mail is voldoende). Uw verplichting tot het betalen komt te vervallen.

Artikel 5. Beëindiging van uw abonnement

Zowel u als Overgang.info zijn gerechtigd uw abonnement op de Internet Producten op elk moment te beëindiging. U begrijpt en accepteert dat de beëindiging van uw abonnement uw enige recht is in geval van een geschil met Overgang.info, inclusief een geschil met betrekking tot: 1) een bepaling in deze Lidmaatschapsovereenkomst of toepassing en/of het afdwingen van bepalingen in deze Lidmaatschapsovereenkomst; 2) onze Algemene Voorwaarden en Privacy Policy of toepassing en/of het afdwingen ervan; 3) de content beschikbaar via de Website of een verandering doorgevoerd in de content op onze Website of in onze Internet Producten; 4) uw toegankelijkheid tot de Website en/of de Internet Producten; of 5) de bedragen, toepasselijke belastingen, de manier deze in rekening worden gebracht, of een verandering in één van deze bedragen, toepasselijke belastingen, of de manier waarop deze in rekening worden gebracht. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om op het moment dat u uw abonnement op één van onze Internet Producten beëindigt uw Account te de-activeren en uw toegang tot de informatie in uw Account te ontzeggen.

U kunt uw verzoek tot beëindiging van uw abonnement op één of meer van de Internet Producten schriftelijk (e-mail is voldoende) richten aan de klantenservice via klantenservice@overgang.info. Uw beëindiging zal ingaan binnen 72 uur na ontvangst van uw verzoek tot beëindiging. Overgang.info zal zich inspannen alle verzoeken tot beëindiging binnen 72 uur na ontvangst te behandelen. Indien u uw abonnement beëindigt tegen het einde van een periode waarvoor u betaald heeft en indien u vervolgens abusievelijk ook de abonnementskosten voor de volgende periode in rekening gebracht zijn dient u contact op te nemen met onze klantenservice om in aanmerking te komen voor restitutie van het teveel betaalde.

Overgang.info behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om openstaande bedragen te innen voordat een eventueel verzoek tot beëindiging in behandeling wordt genomen.

Artikel 6. Beschikbaarheid van de Internet Producten

De beschikbaarheid van de Internet Producten is afhankelijk van verschillende criteria (keuze van abonnementsvorm, aanbiedingen of andere criteria die door Overgang.info kunnen worden gehanteerd nu en in de toekomst). U begrijpt en stemt ermee in dat Overgang.info zich het recht voorbehoudt om uw de toegang tot één van haar Internet Producten te ontzeggen gebaseerd op de hiervoor genoemde criteria. Bijvoorbeeld, een Gebruiker die kiest voor een jaarplan kan toegang krijgen tot andere inhoud die voor leden van een maand- en/of kwartaalplan niet toegankelijk zijn.

Tevens behoudt Overgang.info zich het recht voor om een aantal Internet Producten slechts open te stellen voor individuen die bijvoorbeeld gebruik hebben gemaakt van een (tijdelijke) aanbieding, Overgang.info vertegenwoordigen of voldoen aan andere criteria.

Artikel 7. Privacy en Veiligheid

Overgang.info committeert zich aan de bescherming van uw privacy en veiligheid. Alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen zullen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Policy. U dient deze Privacy Policy te lezen. Door gebruik te maken van de Website en/of de Internet Producten, verleent u ons uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze Privacy Policy die terug te vinden is op de website Overgang.info

Artikel 8. Gezondheid Disclaimer

De verschillende Overgang.info applicaties die worden aangeboden via de Website en/of via de Internet Producten en alle andere content toegankelijk via de Website en de Internet Producten zijn slechts gericht op het assisteren van gebruikers in hun poging om hun levensstijl te verbeteren.

Overgang.info is geen medische organisatie en ons personeel is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Geen enkele informatie aangeboden via de Website of via de Internet Producten kan worden opgevat als een (medisch) advies of diagnose.

De informatie en rapporten die door ons worden aangeboden kunnen onder geen enkele voorwaarden worden gezien als een substituut voor het raadplegen van en/of het behandelen door een dokter of specialist. Het wordt u ten zeerste aanbevolen om een dokter te consulteren voordat u start met afvallen, en/of twijfelt aan een voedingssupplement en/of levensstijl tips wilt toepassen die voortvloeien uit Overgang.info, Club Overgang.info of andere websites en/of materialen die behoren tot Overgang.info. De Website en de Internet Producten zijn slechts gericht op gebruik door gezonde volwassen individuen. De Website en de Internet Producten zijn niet geschikt voor gebruik door minderjarigen, zwangere vrouwen, of individuen met een gezondheidskwaal (hieronder inbegrepen alle mogelijke varianten van eetstoornissen).

Artikel 9. Automatisch een Community Gebruiker worden

Indien u zich abonneert en/of overgaat tot aankoop op één of meerdere Internet Producten, wordt u automatisch Community Gebruiker van de Website, dit geeft u het recht op toegang tot sommige producten, aanbiedingen, of gebruik te maken van functies op de Website zoals de mogelijkheid om berichten te plaatsen op één of meer van de Boards.

Deze functionaliteit is niet beschikbaar en/of wijkt af voor mensen die geen Community Gebruiker zijn. Tevens kunnen zij geen of niet volledig gebruik maken van de “Challenges, Community en Groepen” op onze Website.

Indien u uw abonnement op een of meer Internet Producten beëindigd blijft u Community Gebruiker van de Website behoudens indien u onze klantenservice schriftelijk verzoekt om opheffing van uw account (e-mail is voldoende). Als Community Gebruiker van de Website, garandeert u dat u de informatie over uzelf (“Community Gebruiker Gegevens”) volledig en accuraat is en stemt u ermee in om de Community Gebruiker Gegevens accuraat en volledig te houden en te updaten indien noodzakelijk.

Verder verleent u uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van uw Community Gebruiker Data, het gebruik van door u verschafte informatie (geheel dan wel gedeeltelijk al dan niet inclusief uw naam) wereldwijd en/of voor het incorporeren van de door u verschafte informatie in andere werken in alle vormen, media, technologie nu beschikbaar of in de toekomst ontwikkelt voor de volledige beschermingsduur van een auteursrecht, merkrecht en enige ander IE recht (hierna samen, de “Rechten”). Verder garandeert u dat: 1) u volledig rechthebbende bent van op de door u verschafte informatie inclusief maar niet gelimiteerd tot de rechten noodzakelijk om de door u geplaatste informatie te posten, uploaden of op een andere manier toe te zenden; 2) een derde partij rechthebbende van enig Rechten heeft geldig en onherroepbaar u een licentie verleent voor het hierboven staande; en 3) dat elke persoon opgenomen in een foto en/of video in één van de door u geplaatste informatie uitdrukkelijk toestemming verleent heeft voor het gebruik van deze foto’s en/of video’s zoals overeenkomstig de hierboven beschreven licentie.

Verder garandeert u dat wij en onze rechtsopvolgers gerechtigd zijn tot het ongelimiteerde gebruik van de door u geplaatste informatie voor welk doel dan ook, commercieel of anders, zonder enig recht van compensatie jegens de persoon die de door u geplaatste informatie geplaatst heeft of jegens een derde partij houder van één van de Rechten.

Artikel 10. Beperking gebruik materialen

Tenzij anders aangegeven, verlenen wij u een niet-exclusief, niet overdraagbaar, gelimiteerd recht op toegang, gebruik en weergave van deze Website en de Internet Producten en het materiaal dat hierop wordt vertoond, voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze Voorwaarden. U erkent dat deze Website en de Internet Producten informatie, software, foto’s, video, tekst, grafische voorstellingen, muziek, geluid, vragen, creatieve suggesties, berichten, commentaar, feedback, ideeën, recepten, aantekeningen, tekeningen, artikelen en andere materialen (tezamen: “Inhoud”) bevat die beschermd worden door auteursrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten, merkrechten, en/of andere intellectuele eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig zijn en in alle vormen van media en technologie die nu bestaan en hierna nog worden ontwikkeld, beschermd worden.

De gehele Inhoud is beschermd door toepasselijk auteursrecht, inclusief Nederlands auteursrecht en Europees auteursrecht (en, indien van toepassing, vergelijkbare wetgeving in ander jurisdicties), en wij zijn rechthebbende op de auteursrechten van de selectie, coördinatie, ordening, en vermeerdering van de Inhoud. Alle merken die op deze Website staan zijn merken van hun respectievelijke eigenaren. Overgang.info is de handelsnaam en Overgang.info het geregistreerde merk voor de Website en Producten.

Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derden kunnen ook additionele eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij beschikbaar maken op deze Website. U mag niets uit de Inhoud, noch gedeeltelijk noch in zijn geheel, kopiëren, bewerken, openbaar maken, uitzenden, distribueren, uitvoeren, deelnemen in de overdracht of verkoop, bewerkte werken maken, of op welke wijze dan ook exploiteren, tenzij, en voorzover dat nodig is, voor toegang of gebruik van de Website, in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Als de Inhoud gedownload is op uw computer, verkrijgt u geen eigendomsrechten op deze Inhoud. Bewerking van de Inhoud of gebruik van de Inhoud voor ieder ander doel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, gebruik van de Inhoud in druk of op iedere andere Website of computer die is aangesloten op een netwerk is strikt verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. U mag niet linken naar een deel van de Website of deze framen (de Website of een deel daarvan linken naar andere Websites), zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het is niet toegestaan om video en/of foto opnames te maken en/of technieken te gebruiken die de Inhoud van de Website vastleggen op foto en/of video. Bijvoorbeeld met een camera, videorecorder of door middel van speciale software op uw computer, tablet of telefoon. Daarnaast is het verboden om deze beelden te verspreiden, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord dat uw eigen bijdragen (recepten, berichten en/of uitingen) vanaf nu te noemen Posts vrij zijn van andermans auteursrecht en/of andere intellectuele eigendommen en doet u afstand van uw eigen auteursrecht waardoor u het volledige auteursrecht over de Inhoud overdraagt aan Overgang.info.

Bijvoorbeeld door het plaatsen van een recept op de Website, mag Overgang.info dit recept bundelen met andere recepten tot een nieuw een Product.

Artikel 11. Gedragsregels

U erkent dat alle Inhoud en alle informatie, software, foto’s, video, tekst, grafische voorstellingen, muziek, geluiden, vragen, creatieve suggesties, berichten, commentaar, feed-back, ideeën, recepten, aantekeningen, tekeningen, artikelen en ander materiaal dat openbaar gemaakt, gemaild of op een andere manier verzonden wordt naar of op deze Website, ongeacht of deze op ons verzoek of vrijwillig toegestuurd worden, en ongeacht of deze publiekelijk openbaar gemaakt worden of vertrouwelijk verzonden (gezamenlijk aan te duiden als “Post”), de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van de persoon die deze Post heeft gemaakt.

Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle Post die u per post stuurt, e-mailt of op een andere manier verzendt naar deze Website. Wij hebben geen controle over de Post die gepost wordt, gemaild of op een andere manier verzonden naar onze Website door anderen. Om die reden garanderen wij niet de accuraatheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Post.

Ook al hebben wij gedragsregels voor de gebruikers van onze Website (zoals hieronder beschreven), u begrijpt dat door het gebruik van deze Website u bloot kunt worden gesteld aan Post die beledigend of ongewenst is. Onder geen enkele voorwaarde en op wat voor wijze dan ook zullen wij verantwoordelijk zijn voor de Post (anders dan voor Inhoud die wij ontwikkeld hebben), inclusief maar niet beperkt tot, elke fout of nalatigheid in elke Post, of ieder verlies of iedere schade van wat voor soort dan ook, die geleden wordt als resultaat van het gebruik van Post die gepost, gemaild of op een andere manier verzonden wordt naar of door deze Website.

U stemt ermee in deze Website niet te gebruiken voor: a. het uploaden, versturen, e-mailen of op een andere manier verzenden van Post of andere materialen die onwettig, schadelijk, bedreigend, agressief, treiterend, bedrieglijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadend, inbreukmakend op een anders privacy, haatdragend, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk zijn (ter onze exclusieve beoordeling); b. schade toe te brengen aan minderheden op wat voor manier dan ook; c. het zich voordoen als een andere persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot, een directeur, een functionaris, werknemer, aandeelhouder, tussenpersoon of vertegenwoordiger van Overgang.info, onze Groepsmaatschappijen of ieder andere persoon of entiteit, of het bedrieglijk verklaren of het anderszins verkeerde voorstelling van zaken geven omtrent uw betrokkenheid bij Overgang.info, onze Groepsmaatschappijen of ieder andere persoon of entiteit;d. het maken van vervalsingen door een fictieve gebruikersnaam op te geven of op een andere manier uw voordoen als een andere identiteit om op die manier de herkomst van Post of andere materialen die verspreid worden op of middels deze Website te verhullen;e. het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze Post of op een andere wijze materialen verspreiden waartoe u niet het recht heeft op grond van de wet, op basis van een contractuele of vertrouwensrelatie (zoals vertrouwelijke informatie, informatie die exclusief aan een ander toebehoort en informatie die bekend is geworden doordat deze deel uitmaakt van een werkrelatie of onderworpen is aan geheimhoudingsovereenkomsten;

het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze verzenden van Post en andere materialen die inbreuk maken op octrooirechten, merkrechten, auteursrechten, privacy rechten of andere eigendomsrechten van een partij;g. het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze verzenden van ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotie materialen, “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, “pyramideschema’s” of iedere andere vorm van commerciële verzoeken, behalve in die gebieden, voor zover van toepassing, die specifiek ontworpen zijn voor dat doel;h. het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze verzenden van Post of andere materialen die software virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s die ontworpen zijn om de functionaliteit van andere computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, vernietigen of de functionaliteit te beperken, bevatten;i. het ontwrichten van de normale stroom van dialoog, het bewerkstelligen dat een beeld sneller “scrollt” dan andere gebruikers van een Website (of een deel daarvan op deze Website) kunnen typen, of op een andere manier handelen zodat de mogelijkheid voor andere gebruikers om een Website te gebruiken op een negatieve manier wordt beïnvloed;j. het zich bemoeien met of het ontwrichten van deze Website of servers of netwerken die verbonden zijn aan deze Website, of het niet voldoen aan vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die aangesloten zijn op de Website;k. het opzettelijk of onopzettelijk inbreuk maken op toepasselijk lokaal, nationaal of internationaal recht, inclusief maar niet beperkt tot, regelgeving die de kracht heeft van wetgeving;l. het “stalken” of op een andere manier een andere gebruiker of werknemer van deze Website kwellen of;m. het verzamelen of bewaren van persoonsgegevens of een poging doen persoonsgegevens van andere gebruikers van deze Website te verzamelen of bewaren. Uw privilege op deze Website (inclusief de Community) bij te dragen aan de discussies op de Community is afhankelijk van of u gehoor geeft aan de community gedragsregels en gedragsregels zoals boven omschreven. Wij hebben het recht om uw privileges om de gehele of een deel van deze Website te gebruiken in te trekken en/of iedere andere gepaste maatregelen te treffen om deze community gedragsregels te handhaven wanneer inbreuken daarop onder onze aandacht worden gebracht. Indien u zich niet houdt aan onze community gedragsregels en in de hier beschreven gedragsregels dan hebben wij het exclusieve recht uw gebruik van of deelname aan een Website te beëindigen. Alle Website communicatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot zijn publiekelijk een geen private communicatie. Wij behouden ons het recht voor om delen van of de gehele Website (inclusief een Community) te controleren op het naleven van de community gedragsregels en de gedragsregels zoals boven omschreven, of voor ieder ander doel.

U erkent dat door het door ons verschaffen van de mogelijkheid Post op de Community te verspreiden, wij optreden als een passief doorgeefkanaal voor deze distributie en wij geen verplichting hebben en niet aansprakelijk zijn voor Posts of activiteiten op een Community. Ondanks het feit dat wij het recht hebben zonder kennisgeving Posts op een Website om wat voor reden dan ook te verwijderen, hebben wij geen verplichting Posts die u als bedenkelijk of beledigend ervaart te verwijderen.

Artikel 12. Verschafte Informatie

Indien u uit uzelf of op ons verzoek aan ons of deze Website het navolgende toezendt, e-mailt, per post stuurt of op een andere wijze aan ons of deze Website één van de volgende dingen verstuurt: informatie, software, foto, video, tekst, grafische voorstellingen, muziek, geluiden, vragen, creatieve suggesties, berichten, commentaar, feedback, ideeën, recepten, aantekeningen, tekeningen, artikelen, verhalen over uzelf of uw gewichtsverlies, of ander materiaal (inclusief maar niet beperkt tot het openbaar maken, e-mailen of op een andere wijze sturen van Post op een Forum (gezamenlijk: het “Verschafte Informatie”), zal de Verschafte Informatie bestemd zijn voor ons en onze eigendom blijven. Niets van de Verschafte Informatie zal onderworpen worden aan verplichtingen of vertrouwelijkheden van onze kant, tenzij voorzien in onze Privacy Policy en wij zijn niet aansprakelijk voor gebruiken of onthulling van Voorleggingen. Zonder het voorgaande te beperken verleent u ons, en draagt u hierbij aan ons en onze opvolgers over een vergoedingsvrij, eeuwigdurend, niet in te trekken, niet exclusief recht (waaronder begrepen morele rechten of, afhankelijk van de toepasselijke wet van uw jurisdictie, ziet u af van morele rechten) en verleent u een licentie (en geeft u toestemming) om de Verschafte Informatie (geheel of gedeeltelijk met of zonder gebruik van uw naam) overal ter wereld te gebruiken, reproduceren, bewerken, aanpassen, openbaar te maken, vertalen, bewerkingen te maken van, te distribueren, aan het publiek te communiceren, uit te voeren en vertonen en/of het Voorgelegde op te nemen in een ander werk in elke vorm, media of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld wordt, voor de gehele duur van auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele en eigendomsrechten (gezamenlijk: “de Rechten”) die rusten op het Voorgelegde.

U garandeert ook dat:(i) u het eigendom hebt, of op een andere manier controle heeft, over alle Rechten in of op de Verschafte Informatie inclusief maar niet beperkt tot alle Rechten die u nodig heeft om de Verschafte Informatie te verstrekken, openbaar te maken, te uploaden, input te geven of in te dienen; (ii) u heeft een geldig en niet herroepelijk recht verkregen van een derde die gerechtigd is tot de Rechten (inclusief de morele rechten) op deze Voorleggingen om de licentie zoals hierboven omschreven te verlenen; en (iii) dat iedere persoon die wordt afgebeeld op plaatjes, foto’s en video’s in de Verschafte Informatie (voorzover dit van toepassing is) heeft toegestemd in het gebruik van deze plaatjes, foto’s en/of video’s in overeenstemming met de voorgaande licentie.

U erkent dat wij en onze opvolgers het recht hebben op ongelimiteerd gebruik van de Verschafte Informatie voor wat voor doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is aan degene die het voorgelegde heeft verstrekt.

Artikel 13. Kinderen

De Website en de Internet Producten zijn niet geschikt voor gebruik door kinderen en zijn ook niet gericht aan kinderen. De Website en de Internet Producten zijn slechts voor gebruik en toegankelijk voor individuen die 18 of ouders zijn. Het is niet toegestaan voor personen die de leeftijd van 18 niet bereikt hebben zich te abonneren op onze internet producten en/of gebruik te maken van de website.

Artikel 14. Links

Deze Lidmaatschapsovereenkomst zijn slechts van toepassing op onze Website en niet op website’s van derde partijen of entiteiten. Overgang.info of een derde partij kunnen via de Website of op een andere manier links aanbieden naar andere websites. U erkent en begrijpt dat Overgang.info niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze externe sites, en geen enkele verantwoordelijk aanvaard voor de content, advertenties, producten, op enig ander materiaal geplaatst op websites van derden. Overgang.info kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden direct dan wel indirect voor enig verlies of schade veroorzaakt door enig content, advertenties, producten, of ander materiaal beschikbaar op andere websites (ongeacht of Overgang.info direct dan wel indirect heeft voorzien in een link naar dergelijke content, advertenties, producten of ander materiaal).

Artikel 15. Producten en diensten van derden

U kunt via de Website diensten of andere producten van derden partijen bestellen (samen de “Producten van Derden”). Deze producten en/of diensten kunnen via de Website, Nieuwsflits (nieuwsbrief) en/of op andere manieren aan u aangeboden worden.

Alles verband houdend met Producten van Derden, inclusief maar niet gelimiteerd tot de verkoopvoorwaarden, garanties, betalingsvoorwaarden, onderhoud en levering, gaat slechts u en de derde partij aan. Overgang.info geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook verbandhoudend met Producten van Derden.

Overgang.info is geen partij bij transacties met derden ongeacht of Overgang.info winst of een andere beloning ontvangt als gevolg van deze transacties, Overgang.info is niet aansprakelijk voor kosten of schade veroorzaakt door deze transacties.

16. Relatie met Overgang.info

Club Overgang.info, Overgang.info, evenals Slank door de Overgang, Overwin je Overgang, 50 Recepten in 30 Minuten, Overgangstransformatie, Menoxium, 20 Dagen Suikervrij behoren tot Overgang.info.

17. Beperking van Garanties

De producten, informatie en materialen (inclusief maar niet gelimiteerd tot onze internet producten) op de website worden aangeboden “as is”, zonder enige garantie.

Overgang.info geeft geen enkele garantie impliciet noch expliciet inclusief maar niet gelimiteerd tot garanties met betrekking tot tevredenheid, kwaliteit, geschiktheid voor een doel, veiligheid of accuraatheid.

Overgang.info noch een van haar service providers garandeert dat de website, de internet producten of enige andere functionaliteit opgenomen in de website of in de internet producten continu of foutvrij worden aangeboden, dat eventuele fouten gecorrigeerd worden, of dat de website, de internet producten of de servers waarop de website en de internet producten draaien vrij zijn van virussen of andere kwaadaardige componenten.

Het gebruik van elk product, informatie en materiaal (inclusief maar niet gelimiteerd tot de internet producten) dat is gedownload of op een andere manier via gebruik van de website is verkregen is volledig voor uw risico.

U alleen bent verantwoordelijk voor welke schade dan ook aan uw computersysteem of voor verlies van data dat het gevolg is van de download van een product, informatie of materiaal (inclusief maar niet gelimiteerd tot de internet producten).

Noch wij noch onze service providers bieden enige garantie met betrekking tot het gebruik en de resultaten van het gebruik van onze producten, informatie en materialen (inclusief maar niet gelimiteerd tot de internet producten) via de website. Geen enkel advies of informatie verkregen via Overgang.info personeel of de website kan leiden tot een garantie niet uitdrukkelijk voorzien in deze lidmaatschapsovereenkomst. Deze beperkingen gelden voor zover deze beperkingen toegestaan zijn door Nederlands recht.

Bij het aangaan van een lidmaatschap kunt u gebruik maken van een 30 dagen niet goed geld terug garantie. Indien u binnen 30 dagen na aankoop niet tevreden bent kunt u uw volledige aankoopbedrag terugkrijgen. U dient dit dan schriftelijk (via e-mail) aan te geven dat u uw geld terug wilt. Uw garantie verloopt nadat 30 kalenderdagen verstreken zijn.

U kunt op elk moment uw abonnement stopzetten. Tegoeden worden per gehele kalendermaand uitgekeerd.

18. Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en aanvaard dat (voor zover mogelijk naar nederlands recht) Overgang.info en onze groepsmaatschappijen niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg of cumulatieve schade, of enige andere schade inclusief maar niet gelimiteerd tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gebruik, verlies van data veroorzaakt door of een gevolg zijnde van a. het gebruik of niet kunnen gebruiken van de website (inclusief maar niet gelimiteerd tot de internet producten); b. het gebruik van enige content of andere materiaal inclusief maar niet gelimiteerd tot de internet producten (op de website of op enige website of website gelinked aan de website’; c. de kosten het verkrijgen van substitutie goederen en internet producten als gevolg van goederen, data, informatie of internet producten gekocht of gekregen of boodschappen ontvangen of transacties aangegaan via of vanaf de website (inclusief maar niet gelimiteerd op de internet producten); d. ongeautoriseerde toegang tot of verandering van uw transacties of data; e. verklaringen of gedrag van welke derde partij dan ook op de website (inclusief maar gelimiteerd op de internet producten); f. een gebeurtenis redelijkerwijs buiten onze controle; en/of g. al het overige gerelateerd aan de website behoudens persoonlijke verwondingen of dood veroorzaakt door de grove onachtzaamheid van Overgang.info.

In geen enkel geval zal de totale aansprakelijkheid van ons voor uw schade, verlies, onze wanprestatie of onrechtmatige daad het bedrag door u betaald aan Overgang.info te boven gaan.

Indien u ontevreden bent met een deel van de website of met één van de bepalingen in deze lidmaatschapsovereenkomst is uw enige remedie het niet langer gebruikmaken van de website. Indien u ontevreden bent met de Internet Producten is uw enige remedie het niet langer gebruik maken van de Internet Producten en de beëindiging van uw abonnement.

Artikel 19. Vrijwaring

U zult Overgang.info, haar medewerkers, leveranciers, eigenaren, en vertegenwoordigers vrijwaren van alle claims van derden met betrekking tot aansprakelijkheid, schade en/of kosten (inclusief maar niet gelimiteerd tot redelijke juridische kosten), schade voortkomend uit uw ongepast gebruik van de Website (inclusief maar niet gelimiteerd tot de Internet Producten), uw schending van deze bepalingen, uw inbreuk of de inbreuk door gebruik door een andere gebruiker van uw account of de Internet Producten voor welke u geabonneerd bent, op enige intellectueel eigendomsrecht van een derde partij of entiteit.

20. Rechtskeuze

Op deze Lidmaatschapsovereenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing. Bij een geschil zal een rechter in Heerlen uitspraak doen.

21. Overige bepalingen

In het geval van een geschil voortkomend uit het gebruik van de Website (inclusief maar niet gelimiteerd tot de Internet Producten), is de winnende partij gerechtigd om alle juridische kosten verbandhoudende met het geschil (inclusief maar niet gelimiteerd tot haar kosten en tot redelijke advocatenkosten) op de andere partij te verhalen. Indien een bepaling of meerdere bepalingen in deze Lidmaatschapsovereenkomst naar Nederlands recht niet afdwingbaar is, nietig, of vernietigbaar zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast.

Deze Lidmaatschapsovereenkomst, samen met onze Privacy Policy, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Overgang.info met betrekking met betrekking tot de onderwerpen geregeld in deze Lidmaatschapsovereenkomst.

Deze Lidmaatschapsovereenkomst kunnen slechts worden gewijzigd door Overgang.info zoals uiteengezet in Artikel 2 hierboven, dan wel middels schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen. Elke keer dat u gebruik maakt van de Website worden deze Lidmaatschapsovereenkomst u ter hand gesteld en accepteert u deze.

Overgang.info houdt zich uitdrukkelijk het recht voor haar rechten en verplichtingen onder deze Lidmaatschapsovereenkomst over te dragen. Het niet afdwingen van een bepaling jegens de andere partij lijdt niet tot het afstand doen van een dergelijk recht door één van de partijen. Alle bepalingen blijven volledig afdwingbaar.

Overgang.info is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de Website en/of de Internet Producten waarvoor uw zich heeft geabonneerd en/of overig niet nakomen veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze invloedssfeer waaronder maar niet gelimiteerd hiertoe natuurrampen of publieke vijanden, burgeroorlog, opstand, brand, overstroming, explosies, aardbevingen, een serieus ongeval, een niet functionerend Internet, staking, en alle andere oorzaken buiten de invloedssfeer van Overgang.info. Behoudens de gevallen voorzien in deze Lidmaatschapsovereenkomst, zal er geen enkele derde partij rechten aan deze Lidmaatschapsovereenkomst ontlenen.

22. Contact

De Website staat onder controle van – en de Internet Producten worden geleverd door Overgang.info, Overgang.info is een Vennootschap onder Firma naar Nederlands Recht met een Kamer van Koophandel registratienummer 59857536 en is gevestigd te Celsiusstraat 32, 1704RW Heerhugowaard. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande kunt u contact opnemen met Overgang.info door u vraag of opmerking te richten aan klantenservice@overgang.info. Deze Lidmaatschapsovereenkomst is van kracht sinds 1 januari 2017.